V začetku septembra 2022 se je v zapuščeni stavbi nekdanje menze Cestnega podjetja Ljubljana (CPL) na Linhartovi 43 vzpostavila Participativna ljubljanska avtonomna cona – PLAC. Odprtje naj­mlaj­šega ljubljanskega skvota je zagotovilo prostor za raznolike brezplačne in netržne aktivnosti, obenem pa je v javnosti sprožilo razpravo o urbanistični ureditvi širšega območja (OPPN 234: Soča J) in še ne­izpolnjeni vladni koalicijski obljubi o prenosu primernih stavbnih zemljišč s t. i. “slabe banke” (DUTB[1]) na republiški sklad oziroma na občinske javne stanovanjske sklade.

Trenutna izhodišča za razvoj območja, v katerem se nahaja PLAC, predvidevajo izgradnjo stanovanjske soseske z okrog 245 stanovanji (z oskrbovanimi vred), večje parkirne garaže in doma sta­rejših občanov za približno 150 oskrbovancev, kot tudi ureditev centralnih dejavnosti v pritličju (trgovina, banka, lekarna, gostinski lokal, pisarne, itd.). V luči lažne dileme “stanovanjska soseska ali PLAC” je cilj tokratnega prispevka serije “URBANA TRENJA” predstavitev alternativne vizije razvoja območja, kakršno so na urbanistični delavnici z uporabo raznih participativnih metod kartiranja družno upodobili nekateri redni uporabniki PLAC-a [2].
S pomočjo zaznavne analize so zasnovali lastno prostorsko percepcijo območja. Opredelili so njegove poglavitne infrastrukturne, družbene in ostale prednosti in priložnosti, ki bi jih bilo vredno izkoristiti tudi v prihodnje. Razpravljali so o načinih za ustrezno reševanje trenutnih pomanjkljivosti in preprečevanju groženj, ki pretijo skupnosti, stavbi in njeni okolici. Polemizirali so o vlogi PLAC-a v kontekstu razvoja načrtovane soseske in skladnosti trenutne vizije z njihovo, za konec pa so območje “načrtovali” tako, da bi karseda ustrezalo prepoznanim potrebam mikrolokalne, lokalne in širše mestne skupnosti.
Rezultat delavnice je serija risb in predlogov, ki smo jih združili in interpretirali v nastalo ilustracijo na desni. Na spletni strani prelom.je pa si lahko ilustracije ogledate še podrobneje in dostopate do delavniških izvirnikov. Želimo si, da bodo ilustracije vsem uporabnikom v navdih pri nadaljnjem udejanjanju PLAC-a kot družbenega stičišča širšega območja Savskega naselja. Mestnim oblastem, lastnikom zemljišč in bodočim investitorjem pa v opomin, da je za pripravo kakovostnih izhodišč za razvoj območja v prvi vrsti nujno vključiti tiste deležnike, ki prostor uporabljajo in osmišljajo v vsakdanjiku.

[1] Premoženje slabe banke (DUTB), vključno z vsemi nepremičninami, se je z njeno ukinitvijo konec l. 2022 preneslo na Slovenski državni holding (SDH)
[2] Delavnice se je udeležilo 7 rednih uporabnikov, zato rezultati delavnice ne
odražajo nujno interesov in potreb vseh uporabnikov PLAC-a.